homeone-logo-thai

หนังสือขอความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (สมัครงาน)


        บริษัท ศิริมหาชัย โฮมเซ็นเตอร์ จำกัด เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใดๆในอนาคต ทางบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะคุ้มครองความเป็นส่วนตัวด้วยการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลให้มีความปลอดภัยด้วยความรับผิดชอบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย จึงขอความยินยอมจากท่านดังต่อไปนี้

โปรดอ่านและทำเครื่องหมาย เพื่อให้ความยินยอม ดังต่อไปนี้

(หากท่านไม่ให้ความยินยอมข้อใดข้อหนึ่งในแบบฟอร์มนี้ จะไม่ถือเป็นการยกเลิกหรือเพิกถอนความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลของท่านซึ่งได้เคยให้ไว้กับบริษัทก่อนหน้านี้)

1. เพื่อตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของท่าน

2. เพื่อตรวจสอบประวัติสุขภาพของท่าน และเพื่อการจัดสวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของท่านในกรณีที่ท่านได้รับเข้าทำงาน

3. เพื่อใช้ประกอบในการอ้างอิงการยืนยันตัวตนของผู้สมัครและความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้สมัครงานได้ให้ไว้แก่บริษัทฯ

บริษัทจะไม่ใช้หรือเปิดเผยตามวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ได้รับความยินยอม หากบริษัทจำเป็นต้องส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลจะกระทำโดยจำกัดเท่าที่จำเป็นให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานภายนอก บริษัทจะจัดทำข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และดำเนินการภายใต้ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บ ได้แก่ ศาสนา สัญชาติ เชื้อชาติ อายุ น้ำหนัก ส่วนสูง กรุ๊ปเลือด สุขภาพและอนามัยส่วนบุคคล รูปถ่ายลายนิ้วมือ โรค/การเจ็บป่วย แบรนด์ ประเภทพิการ
ท่านสามารถใช้สิทธิเพิกถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ โดยผ่านช่องทางดังนี้ อีเมล : pdpa@shc.co.th (ไม่ใช่ อีเมล รับสมัครงาน) หรือโทร: 045-281-999 ต่อ 555 หรือส่งจดหมายมาที่: 279/3 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ในการถอนความยินยอม ข้าพเจ้าเข้าใจและยอมรับว่า การถอนความยินยอมของข้าพเจ้าอาจทำให้ไม่ได้รับความสะดวก หรืออาจกระทบต่อการทำสัญญา และข้าพเจ้าทราบดีว่าการถอนความยินยอมข้างต้นจะไม่กระทบต่อการประมวลผลที่ได้กระทำไปแล้วโดยสมบูรณ์ก่อนการถอนความยินยอม

ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความโดยละเอียดแล้วว่ามีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้าง และทราบถึงวัตถุประสงค์ว่าจะใช้เพื่อการใด ซึ่งข้าพเจ้าได้กระทำโดยอิสระ ไม่มีการสร้างเงื่อนไขการให้ความยินยอม หรือการได้รับผลในทางลบในการให้บริการเพื่อแลกกับความยินยอม