กรอกข้อมูลสมัครงาน


               
                                               

ประวัติส่วนตัว ( PERSONAL DATA )     

     

         

                            

ประวัติครอบครัว ( FAMILY DATA )


   

   
                     
           

ประวัติการศึกษา ระบุสถานศึกษาสูงสุด

ประวัติการทำงาน ( EMPOLYMENT RECORD ) เริ่มจากปัจจุบัน


             

การฝึกอบรม / สัมมนา

ความสามารถพิเศษ ( SPECIAL - ABILTY )

             
                   
               
                      
               
                       
                
                    
             
                   
               
                      
               
                       
                
                    

                                 
                   

         

                                               
ระบุบุคคลที่ไม่ใช่ญาติที่ทราบประวัติของท่าน และสามารภอ้างอิงได้

             

           

           

           

           

สุขภาพและอนามัยส่วนบุคคล ( Personal Health )

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
           
    

เอกสารแนบ 1.
เอกสารแนบ 2.
เอกสารแนบ 3.

ข้าพเจ้ายินยอมที่จะให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการตรวจสอบประวัติส่วนตัวข้าพเจ้าย้อนหลังได้ ตามที่บริษัทฯ ต้องการ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ข้าพเจ้าได้เขียนใว้ข้างต้น เป็นความจริงทุกประการ และเข้าใจดีว่าความอันเป็นเท็จในใบสมัครนี้อาจเป็นเหตุให้บริษัทฯ บอกเลิกสัญญาจ้างกับข้าพเจ้าได้ทันที โดยไม่จ่ายค่าชดเชย ค่าบอกกล่าวล่วงหน้า หรือค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิน


By HOMEONE : Web HOMEONE